Informatičar - savjetnik na obrazovnim programima Srca (m/ž)

Zagreb, Hrvatska

Oglas više nije dostupan

Srce, kao središnja ustanova za izgradnju i primjenu moderne e-infrastrukture u cjelokupnom sustavu hrvatske znanosti i visokog obrazovanja, traži edukacijskog stručnjaka i/ili informatičara motiviranog za rad na obrazovnim programima Srca.

U okviru obrazovnih programa Srca osmišljavaju se, izrađuju i održavaju tečajevi, radionice i druge obrazovne aktivnosti, primarno iz područja informacijsko-komunikacijskih tehnologija.

Više o obrazovnim programima Srca možete pronaći na stranici https://www.srce.unizg.hr/edu.

Radno mjesto obuhvaća poslove vezane uz:

 • održavanje informatičkih tečajeva i radionica
 • rad s predavačima
 • izradu novih tečajeva i drugih obrazovnih aktivnosti  
 • rad na različitim projektima iz područja obrazovanja

Tražimo 1 izvršitelja na određeno vrijeme, za potrebe projekta (predvidivo do 31.12.2025.), na radnom mjestu informatičar - savjetnik, uz probni rad od 6 mjeseci.

Uvjeti:

 • završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij (razina 7 HKO)
 • 1 godina radnog iskustva
 • dobre komunikacijske i organizacijske sposobnosti te razvijene sposobnosti za pismeno izražavanje
 • sklonost timskom radu
 • samostalnost u obavljanju poslova
 • aktivno znanje engleskog jezika

Što vam može predstavljati prednost kod zapošljavanja:

 • završeno pedagoško, psihološko, didaktičko i metodičko obrazovanje za nastavnike (poželjno iz područja informatike)
 • iskustvo u području informatičkog obrazovanja odraslih
 • poznavanje specifičnosti rada s odraslim osobama (posjedovanje andragoških kompetencija)
 • poznavanje i praćenje digitalnih tehnologija koje se koriste u obrazovnom procesu
 • predavačko iskustvo

Što možete očekivati od nas:

 • rad na zanimljivim i izazovnim projektima
 • rad u visokostručnim timovima unutar sveučilišne ustanove koja unapređuje moderno obrazovanje i napredna istraživanja
 • mogućnosti dodatnog usavršavanja i napredovanja
 • okruženje koje njeguje suradnju, integritet, nove ideje i visoke standarde u radu
 • inicijative usmjerene na zdravlje i dobrobit zaposlenika
 • minimalno 27 dana godišnjeg odmora i poštivanje vašeg slobodnog vremena
 • transparentan sustav prepoznavanja i nagrađivanja vašeg doprinosa
 • osnovnu (minimalnu) plaću od 7.730,00  kn neto + naknadu za prijevoz i ostale dodatke, kao i motivacijski dodatak na plaću

Prijavu možete poslati do 10.10.2022. godine putem obrasca za prijavu ili putem pošte na adresu Josipa Marohnića 5, Zagreb.

Uz prijavu je potrebno priložiti i životopis na hrvatskom jeziku i presliku diplome.

Za kandidate prijavljene na natječaj, a koji ispunjavaju formalne uvjete, može se provesti provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova, intervju i psihologijsko testiranje. U slučaju provedbe navedenih provjera, i ukoliko kandidat bude pozvan da pristupi takvim provjerama, obavezan je istima pristupiti. U protivnom će se smatrati da je odustao od prijave na natječaj.

Kandidati koji nisu podnijeli pravodobnu i potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, neće se uzeti u razmatranje kao kandidati na natječaju.

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe obaju spolova.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno posebnim propisima obvezni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo, ukoliko je takva obveza propisana, i priložiti propisane dokaze o tom statusu. Navedeni kandidati u predmetnom natječaju imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima koji su utvrđeni natječajem, a na temelju uredne, potpune i pravovremene prijave na natječaj (https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843) te pod uvjetom da zadovoljavaju sve propisane uvjete natječaja.

Obavještavamo kandidate da se podnošenjem prijave na natječaj smatra da su upoznati da Srce kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i obrađivati njihove osobne podatke, ali isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka i to sukladno propisima koji reguliraju zapošljavanje u javnim službama, pravila čuvanja građe u javnim ustanovama i zaštite osobnih podataka. Obrada uključuje i javnu objavu informacije o imenu i prezimenu te stručnoj spremi odabranog kandidata.

Rezultati javnog natječaja oglasit će se na službenim stranicama Srca, https://www.srce.unizg.hr/ljudski-potencijali.

 


 


Informatičar - savjetnik na obrazovnim programima Srca (m/ž)

Opis posla

Informatičar - savjetnik na obrazovnim programima Srca (m/ž)